Anmälnings Betalningsvilkor

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5876 - 6551. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.
Dagar & Tider
M&M Dansskola förbehåller sig rätten att kunna ändra dagar och tider fram till tredje kurstillfället.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked till ett terminsblock.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att dansterminen har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av danstermin efter att du har meddelat M&M Dansskola din avbokning.
Första veckan i varje terminsblock är en fri prova på vecka.
Om avbokning ej gjorts innan andra kursveckan debiteras full kursavgift.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående danstermin inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver M&M Dansskola få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.
Om du avbryter ditt deltagande på en under dansterminen p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela M&M Dansskola. Läkarintyg skall vara M&M Dansskola tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av dansterminen från och med att du har meddelat M&M Dansskola.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med M&M Dansskola att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande terminer.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till avboka@mmdansskola.se
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 0763 - 100783 eller skicka ett brev till M&M Dansskola AB, Kånågatan 5. 792 33 Mora eller besöka oss på dansskolan.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. M&M Dansskola återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 50:-.

Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som M&M Dansskola inte råder över och som förhindrar M&M Dansskola att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar M&M Dansskola från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
Publicering av fotografier och rörlig media
M&M Dansskola kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på M&M Dansskola så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det elev / målsmans ansvar att vid anmälan meddela M&M Dansskola.

Dataskyddspolicy

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.
 
Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi (M&M Dansskola AB) samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.
 
Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.
 
Vilken information samlar vi in?
Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund när du anmäler dig till danskurs hos oss. Om eleven är under 18 år så är det förälder eller målsman som lämnar uppgifter och ingår avtal med oss.
Personuppgifter som vi samlar in är: Personnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer.
 
Vad gör vi med din information?
All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om information och händelser.
 
Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?
Vi samarbetar med ABF som vi delar dina personuppgifter med.
Vi använder oss av Bokningstjänsten CogWork AB (dans.se) som samlar in dina personuppgifter i samband med anmälan.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter så länge som eleven är aktiv hos oss. Samt enligt bokföringslagen.
 
Din rätt som registrerad
Du har rätt att ta del av och rätta dina uppgifter. Du har även rätt att radera dina uppgifter. Om du väljer att vi skall radera dina uppgifter kan vi inte längre leverera tjänsten från oss.
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig på M&M Dansskola är Magnus Persson.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

E-post: info@mmdansskola.se
Tel: 0763 - 100783

Besöksadress Mora:
M&M Dansskola AB
Landsvägen 11
792 95 Mora
Postadress:
M&M Dansskola AB
Kånågatan 5
792 33 Mora